tigtag svetspinnar

VI KAN SMIDE

På Tigtag använder vi vårt kunnande från en lång yrkestradition och kombinerar det med sinnrika, tekniska och innovativa lösningar. Vi hjälper dig som kund att hitta lösningar du inte tänkte på var möjliga.

Vi tror på att allting alltid går att lösa på ett lite bättre sätt än vad man tror vid en första anblick. Har du inte själv kommit på hur du ska göra, så kan vi hjälpa dig att komma på något finurligt. Vi tänker, ritar och kommer mer förslag.

Vi är självklart duktiga på traditionellt smideshantverk, men idag finns det otroliga möjligheter med ny teknik. Vi har tillgång till en toppmodern maskinpark för metallbearbetning, där vi kan tillverka saker som du inte visste var möjliga.

Vi är ett litet och snabbfotat företag som anpassar sig till våra kunders behov. Vi värdesätter kommunikation och relation. Vi finns där när du behöver oss, det är bara att plocka upp luren.

Ordning och reda

Hel och ren

Städat och klart

DEL AV BUILDAKONCERNEN

I en mogen bransch skall vi vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Kvalitetspolicy

”Tigtag är del av Buildakoncernen och ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla koncernens verksamheter. Vi är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.”

Detta gör vi genom att:
• Kvalitetsmålen är högt satta för bättring av kundtillfredsställelse.
• Vi skall uppfylla de lagar och krav som ställs på oss. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
• Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt. Vi tillgodoser kundens behov i varje enskilt projekt.
• Vi skall uppfylla våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.
• Vi ser till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
• Vi strävar alltid efter att det ska vara ordning och reda

Miljöpolicy

”Buildakoncernen tar ansvar för vår miljöpåverkan, genom kunskap, kompetens och engagemang bidra till en hållbar miljö. Ambitionen är att minska koncernens klimatpåverkan genom hela livscykeln”

Detta gör vi genom att:
• Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i verksamheten.
• Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
• Vi följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.
• Vi jobbar ständigt med vårt miljöarbete och ser till att det bedrivs systematiskt med en tydlig struktur.
• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter, i den mån de finns tillgängliga på marknaden samt uppfyller våra egna krav på egenskaper och ekonomi.

Arbetsmiljöpolicy

”Buildakoncernen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som integreras i de övriga verksamhetsfrågorna. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en god och säker fysisk, psykisk och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.”

Detta gör vi genom att:
• Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
• Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga arbetsmiljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss.
• Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
• Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. På så sätt eliminerar vi faror och risker.
• Vi skall i samråd med medarbetare ta fram rutiner och prioriterade om sådan som skall finnas med i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.,
• Vi arbetar för att arbetsgivaren och medarbetare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö
• Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Fritjof Ahlstedt, VD på Builda
Göteborg 2018-12-03
Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö

Tillverkning

Sök